Kehalise kasvatuse valdkonnaraamat gümnaasiumile

Uues õppekava portaalis on võimalik kõigil tutvuda ja lugeda olulisi teemasid riikliku õppekavadega seonduvast.
Sellelt lehelt leiad ka värske gümnaasiumi õpetajate kehalise kasvatuse valdkonnaraamatu.

Gümnaasiumi kehalise kasvatuse valdkonnaraamat, mille eesmärgiks on 2011. aasta Riikliku õppekava kehalise kasvatuse ainekava rakendamise toetamine, on loogiline jätk põhikooli sellekohastele materjalidele.

Gümnaasiumiastmes arendatakse edasi spordialasid ja liikumisviise, mis on lähteks elukestvale liikumisharrastusele. Olulisele kohale asetub õpilase oskus planeerida, teostada ja hinnata oma õpitegevusi, milles tähtsustuvad talle omane ja harjumuslik õpistiil, õpistrateegiad, õpitehnikad ja -võtted.

Õppetöö kavandamisel leiab õpetaja abi soovituslikust õppeprotsessi kirjeldusest. Sellesse tuleb suhtuda loovalt, seda täiendada ja edasi arendada, arvestades konkreetset õpikeskkonda ja õpilaste iseärasusi.

Loodame, et käesolev kogumik aitab kaasa uuendatud õppekava rakendamisele ning toetab õpetajat tema igapäevatöös. Hea võimaluse ainevaldkonna edasiseks arendamiseks ja uute materjalide lisamiseks pakub kogumiku veebipõhine esitlus:

https://oppekava.innove.ee/gumnaasiumiharidus/kehaline-kasvatus/

Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

Ja kui tunned huvi ka teiste õppeainete valdkonnaraamatute vastu, siis mine aadressile https://oppekava.innove.ee/.