EKKL UUDISED

Üldpädevuste arendamist toetavad materjalid

Koostöös aineliitude esindajatega töötas Tallinna Ülikooli töörühm välja üldpädevuste arendamist toetavad materjalid, mis sisaldavad ka aineliitude esindajate poolt koostatud näidisülesandeid. Nüüd on need kättesaadavad Innove õppekavaveebis.

https://oppekava.innove.ee/demokraatliku-kultuuri-padevused/