EKKL´i konverents 2020 „TURVALINE JA TARK ÕPETAMINE“

HEAD KOLLEEGID!

Ajad on küll ärevad aga meie oleme lootusrikkad!

Anname teada, et 6.-7. novembril 2020 korraldab Eesti Kehalise Kasvatuse Liit (EKKL) aastakonverentsi „TURVALINE JA TARK ÕPETAMINE“. Konverents toimub Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi uues õppe- ja teadushoones (Ujula 4, Tartu).

KONVERENTSI OSALUSTASU: 95€ (majutus Hotell Tartu) või 70€ (majutuseta);

EKKL-i mitteliikmetele 115 € (majutus Hotell Tartu) või 90€ (majutuseta).

REGISTREERIMINE: kuni 30.10.2020.a.

REGISTREERIMISLINK: https://forms.gle/CAc3J8D2NxR7dR2P7

OSALEMISE TINGIMUSED: Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 7 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil ekkliit@gmail.com. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve. Osalustasu ei tagastata, kui loobumine toimub hiljem kui 7 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

KONVERENTSI ESINEJAD:

Tea Ausin on Tartu Ülikooli eripedagoogika assistent ning Võrumaa Rajaleidja Keskuse psühholoog. Tea Ausin räägib laste ja noorukite häiriva käitumise olemusest ja kujunemisest ning võimalikest sekkumismeetoditest klassi, grupi ja üksikisiku tasandil.

Henri Tilga on Tartu Ülikooli sporditeaduste teadur. Henri Tilga räägib, kuidas kehalise kasvatuse õpetaja käitumine tunnis on seotud õpilaste tervisealase elukvaliteedi ning vaba-aja kehalise aktiivsusega.

Kirkke Reisberg on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lektor ja Tartu Ülikooli doktorant. Kirkke Reisberg räägib laste kehalise aktiivsuse seostest nende vaimse ja kehalise võimekusega üleminekuperioodil lasteaiast kooli.

Kadri Levand on Eesti Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor. Kadri Levand räägib distants- ja põimõppest (virtuaalkeskkondade kasutamine); kuidas töödelda lapse andmeid, et hinnata kas on mõjuv põhjus puudumiseks ning kuidas arvestada arsti soovitustega harjutuste valimisel?; sporditulemuste ja hinnete kajastamine; võistlustel osalemine, külastused, ekskursioonid; fotod ja videod ning nende säilitamine ja avalikustamine; abivajavast lapsest teatamine.

Jaak Maasalu on Innove Rajaleidja psühholoog. Jaak Maasalu räägib stressist, depressioonist ja läbipõlemisest, nende sümptomitest ja omavahelistest seostest ning jagab praktilisi näpunäiteid toimetulekuks nii õpetaja kui õpilase vaatevinklist.

Martin Kallavus on Tartu Ülikooli juurahariduse ning 15. aastase judotaustaga Verge Eesti koolitaja. Martin Kallavus annab ülevaate Eesti õiguslikust raamistikust, mida õpetaja võib ja mida ei tohi teha agressiivselt käituvat õpilast taltsutades. Samuti selgitab ja demonstreerib Verge meetodil põhinevaid sekkumisviise, mis on turvalised ja valutud ägestunud õpilase taltsutamisel.

Taavi Truija on Tartu Ülikooli võimlemise õppejõud ning personaaltreener. Taavi Truija viib läbi õppe-metoodilise tunni, mille eesmärgiks on metoodiliste oskuste andmine staatiliste ning dünaamiliste akrobaatiliste harjutuste õpetamiseks. Tund on praktiline, kaasa entusiastlikkus ja sportlik riietus!

KONVERENTSI ESIALGNE AJAKAVA:

Konverentsiga seotud info: andre.koka@ut.ee, telefon 5242656.

NB! Vastavalt olukorra muutumisele anname kodulehe ja facebook´i kaudu pidevalt infot konverentsi toimumise osas!

Info parkimise kohta Tartu Ülikooli Spordihoone ja instituudi ees. Alates 1. oktoobrist 2016 on Tartu Ülikooli spordihoone ees asuv parkimisplats eraparkla, kus auto hoidmine tasuline. Parkimiskellaga on esmaspäevast reedeni klientidele esimesed 3 tundi parkimist tasuta, iga järgnev tund maksab 0,75€ või 3,75€ ööpäeva eest. Nädalavahetustel on parkimine Tartu Ülikooli spordihoone parklas tasuta. Parkimisautomaat asub spordihoone peasissekäigu vastas.

NB! Palume tähelepanelikult uurida ka märgistust parklas – osad kohad on reserveeritud taksodele ning bussidele! Ka neil sõiduauto parkimine on trahvitav väärtegu.

Alad, mis jäävad väljapoole TÜ spordihoone parklat kuuluvad Tartu linna tavalise parkimiskorralduse alla.

EKKL ÜLDKOOSOLEK

EKKL üldkoosolek toimub 4.augustil 2020 kell 13.15 – 14.00 Jõulumäel (kursuste raames). Iga osakond peaks üldkoosolekust osa võtma vähemalt kahe liikmega! (Lisaks peaks / võiks neil osalejatel olla kaasas volitus esindamiseks kedagi teist liidu liiget.)


PALUN ANDKE TEADA OMA OSAKONNA ESINDAJATE NIMED, kes osalevad üldkoosolekul: www.ekkl.edu.ee ekkliit@gmail.com


EKKL üldkoosoleku päevakord:

1. Juhatuse 2019 aasta tegevuse  aruanne ja juhatuse tegevusele hinnangu andmine

2. EKKL 2019 aasta majandusaasta aruanne ja kinnitamine

3. Jooksev info

Jõulumäe suvekursus 2020 osalejad

4. augustil toimub Jõulumäel spordiriiete müük. Arveldamine sularahas. (Jõulumäel sularahaautomaat puudub)

Mõned muudatused toitlustamise aegades: 3.08 lõunasöögi aeg 14.00 ja 03.08 õhtusöögi aeg 19.00.

Hetkel on kursustele registreerunud:

Continue reading

Jõulumäe suvekursus 2020

HEAD KOLLEEGID JA SPORDISÕBRAD!

Ajad on küll segased ja rasked aga meie oleme lootusrikkad!
Anname teada, et 3.-5. augustil 2020 korraldab Eesti Kehalise Kasvatuse Liit Pärnumaal, Jõulumäe Tervisespordikeskuses liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse suvekursuse lasteaedade ja algklasside õpetajatele ning põhikoolide kehalise kasvatuse õpetajatele.

Kursuse maht – 24 tundi

Pildid on lingil:
http://img.gg/L9urQpc
Salasõna: joulumae2020

Kursuse temaatika on orienteeritud kooli õppekavale, lasteaia liikumistunni tegevustele ning tunnivälistele tegevustele. Programmi koostas Eesti Kehalise Kasvatuse Liit.

Continue reading

Eesti Kehalise Kasvatuse Liidust

MTÜ Eesti Kehalise Kasvatuse Liit on eraõigluslik juriidiline isik, mis on registreeritud Tartu linnas, omab arveldusarvet ja oma sümboolikat. Oma tegevuses juhindub EKKL oma põhikirjast ja teistest mittetulunduslikku tegevust reguleerivast seadusandlusest.

EKKL osaleb õppekavade kehalise kasvatuse osa ja vastavate ainekavade väljatöötamisel ning täiendamisel lähtudes väljakujunenud traditsioonidest ja praktikast, rahvusvaheliste organisatsioonide soovitusest kehalise kasvatuse alal. EKKL teeb koostööd kolmel tasandil: riikliku haridussüsteemiga (Teadus- ja Haridusministeerium, Innove, Tartu Ülikooli Liikumislabor), EKKL-i liikmetega (õpetajad) ja erasektoriga. EKKL organiseerib kehalise kasvatuse õpetajatele ja õpilastele vajaliku informatsiooni kogumist ja edastamist. Samuti aitab kaasa õpetajate kutseteadmiste ja -oskuste täiendamisele vastavate seminaride, kursuste, konverentside jms. kaudu. 

EKKL-i põhieesmärgiks on kehalise kasvatuse kui õppeaine olulisuse tõstmine. Tervislike eluviiside propageerimine nii õpilaste kui nende vanemate seas. Kehaline aktiivsus on üks väga oluline alus inimese igapäevases elus. Koostöö tihendamine Kaitseministeeriumiga riigikaitseõpetuse alaste küsimuste lahendamiseks, samuti noormeeste kehalise võimekuse tõstmine, kuna tänapäeval on sõjaväkke minevad noormehed väga kesiste füüsiliste võimetega. Et tervislikud eluviisid juurduksid võimalikult varakult on vaja pöörata suuremat tähelepanu algklasside ja klassiõpetajate täiendkoolitusele. Laiendada välissuhteid ja pakkuda EKKL-i liikmetele enesetäiendamise võimalusi rahvusvahelistest erialastest üritustest. Kindlasti jätkata juba väljakujunenud traditsiooni rahvusvaheliste suvekursuste ja konverentside korraldamisel. Lisaks õppepäevad, seminarid, täiendkoolitused nii kehalise kasvatuse, spordi, tervisekasvatuse kui ka riigikaitsealaliselt. Tihendada koostööd organisatsioonidega, kes peavad laste ja noorte kasvatamisel oluliseks liikumist ja tervislikke eluviise – Eesti Perearstide Selts, Tervise Arengu Instituut.