Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI KEHALISE KASVATUSE LIIT

PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED

 1. Eesti Kehalise Kasvatuse Liit (edaspidi EKKL) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on kehalise kasvatuse ja spordi arendamisele kaasa aitamine ning sellel eesmärgil kehalise kasvatuse õpetajate, spordispetsialistide ja spordihuviliste ühendamine Eesti Vabariigis.
 2. Eesmärkide saavutamiseks EKKL osaleb õppekavade kehalise kasvatuse osa ja vastavate ainekavade väljatöötamisel ning täiendamisel lähtudes väljakujunenud traditsioonidest ja praktikast, rahvusvaheliste organisatsioonide soovitustest kehalise kasvatuse alal, inimese sotsiaalse ja bioloogilise arengu vajadustest. Teeb koostööd kõigi organisatsioonidega, kes propageerivad kehalist aktiivsust ja terveid eluviise.
 3. EKKL töötab välja ettepanekud ja seab eesmärgid: • kehalise kasvatuse ainekava rakendamiseks;
  • õpilaste kehalise tegevuse ohutusega seotud küsimustes;
  • kehalise kasvatuse õpetaja ja teiste spordispetsialistide töö-ja tervisekaitse osas;
  • individuaalseks ja grupiviisiliseks kasutamiseks mõeldud spordivarustuse,- inventari ja harjutuspaikade osas;
  • koolispordi arendamisele vabariigis. EKKL korraldab kasumit mittetaotleval viisil kehalise kasvatuse õpetajatele ja õpilastele vajaliku informatsiooni kogumist ja edastamist. Samuti aitab EKKL kaasa õpetajate kutseteadmiste ja -oskuste täiendamisele vastavate seminaride, kursuste ja konverentside jms. kaudu.
 4. EKKL tegevusest tekkinud tulu võib kasutada üksnes põhikirjalistel eesmärkidel. Tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.
 5. EKKL on eraõiguslik juriidiline isik, mille asukohaks on Tartu linn. Ta omab arvet, logo ja atribuutikat.
 6. Oma tegevuses juhindub EKKL käesolevast põhikirjast ja teistest mittetulunduslikku tegevust reguleerivast seadusandlusest.
 7. EKKL-i tulud koosnevad: • riiklikest toetustest;
  • omavalitsuste eelarvelistest eraldistest;
  • spordiühenduste toetustest;
  • füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
  • tuluürituste korraldamisest laekunud summadest;
  • liikmete poolt heategevuslikus korras tehtavast tööst;
  • liikmemaksudest;
  • kirjastamisest ja õppefilmide valmistamisest;
  • muudest tuludest, mis on tekkinud põhikirjalisest tegevusest;
  • sihtotstarbelistest toetustest teistelt sihtasutustelt ja sihtkapitalilt. II. MAJANDUSTEGEVUS
 8. EKKL-ile laekunud eraldisi, kingitusi ja annetusi kasutatakse vastavalt eraldaja, kinkija või annetaja soovile, kui see ei ole vastuolus käesoleva põhikirjaga. Vastuolu tekkimisel need kas tagastatakse või antakse kokkuleppel eraldaja, kinkija või annetajaga üle mõnele teisele organisatsioonile. Selle võimatuse korral otsustab asja juhatus.
 9. EKKL valdab, kasutab ja käsutab oma vara ja rahalisi vahendeid vastavalt käesolevale põhikirjale ja eelarvele juhatuse otsuse alusel.
 10. Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib EKKL teha kõiki seaduslikke tehinguid
 11. EKKL-s tehakse tööd peamiselt heategevuslikus korras. Juhatuse otsuse alusel võib hüvitada EKKL-i ülesannete täitmisel ja huvides tehtud kulutusi. Põhikirjalise tegevusena võib ühing avaliku konkursi korras juhatuse otsusega kinnitatud tingimustel välja anda stipendiume õppe-ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks. III. EKKL LIIKMESKOND JA ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR
 12. EKKL-i liikmeks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes tunnistab EKKL põhikirja.
 13. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel.
 14. EKKL-is peab olema vähemalt kaks liiget. Liikmete arvestust peab juhatus.
 15. Liikmelisust EKKL-is ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
 16. EKKL-i liikmed tasuvad igaaastast liikmemaksu, mille kehtestamise, suuruse ja tasumise korra otsustab üldkoosolek.
 17. Liikmel on õigus: • osa võtta üldkoosolekutest;
  • valida ja olla valitud EKKL juhtimis- ja kontrollorganitesse;
  • saada juhatuselt teavet EKKL tegevuse kohta;
  • teostada teisi käesolevast põhikirjast tulenevaid õigusi;
  • EKKL-ist välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
 18. Liige on kohustatud: • tasuma liikmemaksu ettenähtud korras;
  • tulenevalt põhikirjast osalema EKKL-i töös;
  • täitma EKKL-i juhatuse või piirkondliku juhatuse poolt antud ülesandeid.
 19. Liikme võib EKKL-ist välja arvata juhatuse otsuse alusel põhikirja sätete täitmata jätmise, EKKL-i tegevuse või maine olulisel määral kahjustamise ja liikmemaksu tasumata jätmise pärast kahe aasta jooksul.
 20. EKKL-i liikmele tuleb tema väljaarvamise otsusest ja selle põhjustest viivitamatult teatada. IV. JUHTIMINE
 21. EKKL-i kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek.
 22. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides EKKL-i juhtimise küsimustes, millised ei ole käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
 23. Üldkoosolekul otsustatakse: • põhikirja muutmine;
  • tegevuseesmärgi muutmine;
  • eelarve ja majandusaasta aruande ning juhatuse tegevusaruande kinnitamine;
  • juhatuse valimine neljaks aastaks. Üldkoosoleku otsusel võidakse juhatuse esimees valida üldkoosolekul;
  • aastamaksude kehtestamine, suuruse ja tasumise korra kinnitamine;
  • juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes esindaja määramine;
  • revisjoni või audiitorkontrolli määramine;
  • EKKL-i lõpetamine;
  • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga pandud teiste organite pädevusse.
 24. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades sellest liikmetele vähemalt seitse päeva ette. Kutses peavad olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.
 25. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku, kui EKKL-i huvid seda nõuavad.
 26. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt üks kümnendik EKKL-i liikmetest või kontrollorgan.
 27. Kui juhatus ei täida punktis 26 sätestatud nõuet, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
 28. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud 1/10 (üks kümnendik) liikmetest. Iga üldkoosolekul osalev liige võib esindada ühte mitte kohal viibivat liiget. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed.
 29. Kui üldkoosolekul ei osale põhikirja punkti 28 kohaselt nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus ühe kuu jooksul kokku uue üldkoosoleku, teatades sellest liikmetele vähemalt seitse päeva ette. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata selles osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui osaleb või on esindatud vähemalt kolm liiget.
 30. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada EKKL-i liige või tema esindaja, kellel on antud lihtkirjalik volikiri. Volikirjaga saab esindada lisaks endale vaid ühte liiget. Esindajaks võib olla ainult teine EKKL-i liige.
 31. Üldkoosolekul valitakse koosoleku juhataja ning koosoleku käik ja vastu võetud otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
 32. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
 33. Põhikirjast ettenähtud EKKL-i eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
 34. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või esindajatest.
 35. Igal liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui üldkoosolekul otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist või tema väljaarvamist.
 36. EKKL-i liige, kes on juhatuse liige, ei või hääletada majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel ning juhatuse tegevusele hinnangu andmisel, samuti tema vastu nõude esitamisel otsustamisel.
 37. Üldkoosolekul valitakse 3-7 liikmeline juhatus volitustega neljaks aastaks.
 38. Juhatuse liikmete esindusõigust piiratud ei ole ning nad võivad esindada EKKL-i kõigis õigustoimingutes.
 39. Juhatus võtab vastu otsuseid liidu juhtimise küsimustes.
 40. Juhatuse pädevusse kuuluvad: • Valdab, kasutab ja käsutab EKKL-i vara ja rahalisi vahendeid;
  • Otsustab liikmete vastuvõtmise;
  • Peab liikmete arvestust;
  • Otsustab liikmete poolt tehtud kulutuste hüvitamise;
  • Esitab üldkoosolekule igaaastase majandusaasta aruande, tegevusaruande ja eelarve projekti;
  • Kutsub kokku üldkoosoleku;
  • Valib EKKL-i varahoidja ja tehnilise sekretäri;
  • Korraldab EKKL-i raamatupidamise vastavalt raamatupidamisseadusele;
  • Komisjonide, toimkondade, institutsioonide moodustamine;
  • Isikute määramine ja volitamine esindamaks EKKL-i riiklikes ja vabatahtlikes organisatsioonides;
  • Riigi keskliitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
  • Välissuhete korraldamine;
  • Hinnangute ja tunnustuse andmine EKKL-i liikmetele tegevuse eest ja toetajate toetamise eest;
  • Toetuste määramine õpetajatele ja treeneritele;
  • Sümboolika kavandite ja statuutide kinnitamine;
  • Otsustab teisi küsimusi, millised ei ole põhikirjaga pandud üldkoosoleku pädevusse.
 41. Üldkoosoleku otsusel võib juhatuse liikmetele hüvitada ülesannete täitmisel tehtud kulutusi.
 42. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja kaks juhatuse esimehe asetäitjat.
 43. Juhatuse esimees kutsub kokku juhatuse koosolekuid mitte harvem kui kaks korda aastas ja juhatab neid.
 44. Juhatus on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
 45. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Kui hääled jagunevad pooleks, otsustab küsimuse juhatuse esimees.
 46. Juhatuse koosolekul vastu võetud otsused protokollitakse, sellele kirjutavad alla juhatuse esimees ja protokollija.
 47. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mitte nõuetekohase täitmisega EKKL-le süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui kahju on tekitatud otsusega, mille vastuvõtmisel oli ta selle vastu või jäi eriarvamusele ning see kajastub koosoleku protokollis.
 48. Üldkoosoleku poolt juhatuse tegevuse heakskiitmisel vabanevad juhatuse liikmed vastutusest eelmise majandusaasta tulemuste eest.
 49. Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revisjoni või audiitorkontrolli.
 50. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi kontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma tarvilikku teavet.
 51. Revisjoni või audiitorkontrolli lõppedes koostatakse selle tulemuste kohta aruanne, mis esitatakse üldkoosolekule.
 52. EKKL omab osakondi, millised moodustakse regionaalsel põhimõttel, kusjuures osakonna saab moodustada juhul, kui sinna kuulub vähemalt kaks isikut. Osakonna liikmed valivad endi hulgast juhataja, kusjuures osakonna juhataja valimine, tagasikutsumine ning kompetents on reguleeritud mittetulundusühingute seaduse vastavate paragrahvidega. V. LÕPETAMINE
 53. EKKL lõpetatakse: • Üldkoosoleku otsusega;
  • Pankrotimenetluse alustamisel EKKL-i vastu;
  • Liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
  • Muudel seadusega ettenähtud alustel.
 54. EKKL-i lõpetamine otsustakse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
 55. Juhatus peab esitama pankrotiavalduse, kui selgub, et EKKL-l on vähem vara kui võetud kohustusi. Avalduse esitamata jätmisel või avalduse esitamisega viivitamise korral vastutavad selles süüdi olevad juhatuse liikmed EKKL-i või kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju eest solidaarselt.
 56. EKKL-i lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus).
 57. EKKL-i likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole otsustatud teisiti.
 58. Likvideerijad teostavad oma õigusi ning täidavad kohustusi mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras.
 59. Likvideerimismenetluses pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
 60. EKKL-i vajaduse ühinemiseks või jagunemiseks ning selle läbiviimise otsustab üldkoosolek tulenevalt mittetulundusühingute seadusest.